Studiet har en grunnblokk av emner som gjennomføres i 1. og 2. semester.

 Innenfor institusjonen
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 

1

Grunnkurs i kvalitets-
arbeid

Innføring i 
logistikk-ledelse


Matematikk

 
Fysikk

 
2

Menneske, teknologi og organisasjon Organisasjon og ledelse i luftfarten Bedrifts-økonomi

Aviation
English

Den elevsertifikatrette delen av utdannelsen, har betegnelsen institusjonell trening, og gjennomføres utenfor institusjonen som ekstern praksis i løpet av 3. - 6. semester. Da skal flygelederstudentene fullføre den teoretiske undervisningen og gjennom simulatortrening tilegne seg de praktiske ferdighetene som er nødvendig for å kunne påbegynne den enhetsspesifikketreningen.

Utenfor institusjonen – lufttrafikktjeneste

Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 
3

 
Grunnleggende teori - lufttrafikktjeneste

PPL
teori

 
4

PPL

teori

45 fly- timer

Simulatorøvelser
Aerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance and Area Control Surveillance

 
5

Simulatorøvelser
Aerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance and Area Control Surveillance

 
6


Sim. øvelser
  

 
Innfor institusjonen
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 

6

 

Aviation

English

 

Aviation

Safety

FoU metodekurs

 

Bacheloroppgave

Gjennom studiet vil studentene få:

 • Dypere forståelse innen en rekke av de utfordringer flygeledere og øvrig operativt luftfartspersonale skal forstå og blir satt til å løse.
 • Komplett utdannelse i alle teoretiske emner som inngår i flygeledersertifikatet.
 • Simulatortrening frem til elevsertifikat innen Aerodrome Control Instrument, Approach Control Surveillance eller Area Control Surveillance. (Avhengig av behov).
 • Privatflygersertifikat.
 • Innføring i vitenskapsteori og metode for oppgaveskriving, som er med på å gi utdanningen en forskningsbasert forankring.
 • Utdanningen skal også gi studentene øvelse i å finne fram til ny og oppdatert kunnskap, samt utvikle deres evne til å reflektere over eget fagfelt.

Gjennom den enhetsspesifikke treningen skal studentene gjennomføre et godkjent treningsprogram og avlegge flygeledersertifikatprøve for Luftfartstilsynet. Denne undervisningen er ikke en del av bachelorgradsstudiet, men gjennomføres etter at bachelorgraden er oppnådd. Den enhetsspesifikke treningen kan foregå hos en enhet ved lufttrafikktjenesten i alle land som er medlem av Eurocontrol og følger de samme flygelederdirektivet som Norge.


 Navn


Norsk: Bachelor i luftfartsfag
Engelsk: Bachelor of Aviation

Målgruppe Utdanningen er rettet mot studenter som ønsker å bli flygeleder.

Undervisning:

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå studiets mål for læringsutbyttet. Den skal bygge på aktuell forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studiet skal gi studentene innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg til faglig utvikling, skal studentene utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning.

Eksamen og vurdering

Vurdering av studentenes prestasjoner foretas på en slik måte at man på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen, ferdighetene og kompetansen som er skissert i beskrivelsene av læringsutbyttet.

Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer, eller som bestått/ikke bestått.

Praksis Studieprogrammet har krav til praksis.
Luftfartstilsynet Den sertifikatrettede delen av utdanningen skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studieprogrammets språk er i hovedsak norsk, og alle emner er norskspråklige. For de luftfartsfaglige emnene vil pensumlitteratur og eksamen i hovedsak være på engelsk.

Internasjonalisering og utveksling Det foreligger ingen mulighet for å dra på utveksling i løpet av studietiden.
Pensum Pensumliste foreligger ved emnenes oppstart.
Omfang 180 studiepoeng.
Tittel/oppnådd grad Bachelor i luftfartsfag

Opptakskrav

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 samt bestått opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Faglig innhold

Emneoversikt:

 • Grunnkurs i kvalitetsarbeid
 • Innføring i logistikkledelse
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Menneske, teknologi og organisasjon
 • Organisasjon og ledelse i luftfarten
 • Bedriftsøkonomi
 • Aviation English
 • Aviation Safety
 • FoU-metodikk
 • Bacheloroppgave

Teoretisk og praktisk undervisning til følgende sertifikater:

 • Privatflygersertifikat
 • Elevsertifikat for flygeledere

Når studiet er fullført, skal kandidaten være kvalifisert til å bli videreutdannet til flygeleder.

                              

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten…

 • Ha bred kunnskap om luftromsprinsipper, operasjonsbegrensninger som følger av flydesign, flykarakteristikker, og aerodynamiske prinsipper, samt muligheter og begrensninger som følger av lover og bestemmelser for lufttrafikktjenesten.
 • Forstå prinsippene og de ulike rollene i lufttrafikktjenesten og være i stand til å bekle alle relevante posisjoner (områdekontrolltjeneste, innflygings-kontrolltjeneste, tårntjeneste, bakkekontrolltjeneste og AFIS-tjeneste), både alene og som medlem av et team (multi-crewconsept).
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor lufttrafikktjenesten.
 • Kontinuerlig kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor lufttrafikktjenesten.
 • Ha kunnskap om lufttrafikktjenestens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 Ferdigheter

Kandidaten..

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- ogutviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe velbegrunnede valg.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Vise sikre ferdigheter i å ta hensiktsmessige og effektive avgjørelser.

Kompetanse

Kandidaten..

 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Beherske alle elementer ved å utføre lufttrafikktjeneste på en sikker måte.
 • Håndtere stressende situasjoner.
 • Oppføre seg profesjonelt og etisk og fremme et tillitvekkende bilde av lufttrafikktjenesten.
 • Oppfylle kravene til sikker operasjonell drift under utfordrende trafikkforhold.
 • Være trygge på håndteringen av komplekst utstyr og automatiserte eller teknisk utfordrende systemer.
 • Kommunisere konsist og effektivt både skriftlig og muntlig.
 • Anvende effektive teknikker for å mestre stress.
 • Vise effektive lederskaps- og motiveringsferdigheter.
 • Være i stand til å bruke aktuelt utstyr og arbeide i samsvar med relevant regelverk.
 • Ha et elevsertifikat utstedt av Luftfartstilsynet.
 • Kvalifisert til å søke opptak til enhetsspesifikk trening i alle de land i Europa som er medlem av Eurocontrol og har implementert Flygeleder-direktivet.

Webløsning ©2014-15 av Web Norge