Studiet har en grunnblokk av emner som gjennomføres i 1. og 2. semester.

Innenfor institusjonen
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 
1

Grunnkurs i
kvalitets-
arbeid

Innføring i
logistikk-ledelse

Matematikk

Fysikk

 2

Menneske, teknologi og organisasjon Organisasjon og ledelse i luftfarten Bedrifts-økonomi

Aviation
English

 

Den sertifikatrette delen gjennomføres utenfor institusjonen som ekstern praksis.

Utenfor institusjonen
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.
3 PPL inkl. sertifikatprøve for Luftfartstilsynet. ATPL-teori del 1 og eksamen for Luftfartstilsynet.

4

 

ATPL-teori del 2 og eksamen for Luftfartstilsynet VFR-flygetrening

5

 

Simulatortrening og VFR/IFR flyging på to-motors fly.

Praktiske prøve for Luftfartstilsynet til CPL og IR.

MCC-kurs

6

 

Medium To Heavy

Aircraft

Familiarization Course
  Aviation Safety  

 

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Innenfor institusjonen
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

 6 

 

FoU metodekurs 

Bacheloroppgave

 

Innhold 

Bachelor i luftfartsfag – studieprogram trafikkflyger - er et tverrfaglig studium som gir studentene de teoretiske kunnskapene og praktiske ferdighetene som er nødvendig for å kunne bli videreutdannet til 2. flyger i tung luftfart.

Studentene skal også bestå teorieksamen til AirlineTraffic Pilot Licence (ATPL) slik at de etter å ha fått tilstrekkelig flygererfaring kan få ATPL og bli kaptein.

Studiet kvalifiserer til å søke luftfartsrelaterte stillinger på bakken.

Studiet fører frem til trafikkflygersertifikat og tittelen Bachelor i luftfartsfag.

Gjennom studiet vil studentene få:

 • Dypere forståelse innen en rekke av de utfordringer trafikkflygere og øvrig operativt luftfartspersonale skal forstå og blir satt til å løse.
 • Komplett utdannelse i alle teoretiske emner som inngår i trafikkflygersertifikatet (ATPL).
 • Trafikkflygersertifikat (CPL) og instrumentbevis (IR) gjeldende for fler-motors fly (MEP).
 • Innføring i flyging med to piloter (Multi-Crew Co-operation/MCC).
 • Innføring i vitenskapsteori og metode for oppgaveskriving, som er med på å gi utdanningen en forskningsbasert forankring.
 • Utdanningen skal også bidra til å gi studentene øvelse i å finne fram til ny og oppdatert kunnskap, samt evne til å reflektere over eget fagfelt.

 


Navn

Norsk: Bachelor i luftfartsfag
Engelsk: Bachelor of Aviation

Målgruppe Utdanningen er rettet mot studenter som ønsker å bli trafikkflygere.

Undervisning:

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå studiets mål for læringsutbyttet. Den skal bygge på aktuell forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studiet skal gi studentene innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg til faglig utvikling, skal studentene utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning.

Eksamen og vurdering

Vurdering av studentenes prestasjoner foretas på en slik måte at man på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen, ferdighetene og kompetansen som er skissert i beskrivelsene av læringsutbyttet.

Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer, eller som bestått/ikke bestått.

Praksis Ja.
Luftfartstilsynet Den sertifikatrettede delen av utdanningen skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studieprogrammets språk er i hovedsak norsk, og alle generelle  emner er norskspråklige. For de flyfaglige emnene vil pensumlitteratur og eksamen i hovedsak være på engelsk.
Internasjonalisering og utveksling Det foreligger ingen mulighet for å dra på utveksling i løpet av studietiden.
Pensum Pensumliste foreligger ved emnenes oppstart.
Omfang 180 studiepoeng.
Tittel/oppnådd grad Bachelor i luftfartsfag

Opptakskrav

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 samt bestått opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Faglig innhold

Emneoversikt:

 • Grunnkurs i kvalitetsarbeid
 • Innføring i logistikkledelse
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Menneske, teknologi og organisasjon
 • Organisasjon og ledelse i luftfarten
 • Bedriftsøkonomi
 • Aviation English
 • Teoritil Airline Traffic Pilot Licence (ATPL)
 • Innføring i flerpilotsystem (MCC)
 • Teknisk kurs på Boeing, Airbuseller Dash-8
 • Aviation Safety
 • FoU-metodikk
 • Bacheloroppgave

Teoretisk og praktisk undervisning til følgende sertifikater:

 • Private Pilot License (PPL) for en- og fler-motors fly
 • Instrument Rating (IR) for fler-motors fly
 • Commercial Pilot License (CPL) for fler-motors fly

Når studiet er fullført, skal kandidaten være kvalifisert til å bli videreutdannet til 2. flyger i tung luftfart.

                              

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten..

 • har inngående kunnskap innen luftfartsfag som gir et helhetlig og reflektert perspektiv på fagområdet.
 • har inngående kunnskap om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter som gjelder for luftfarten.
 • har kunnskaper om sikkerhetsaspekter og tilhørende sikkerhetsteori i luftfartsfaget innenfor systemsikkerhet på fly og materiell, samt grunnleggende sikkerhetsteori for organisasjonsstrukturer.
 • kjenner til forskningsutfordringer, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte innenfor fagområdet.
 • kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

Ferdigheter

Kandidaten..

 • kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av luftfartøy.
 • kan benytte metoder, luftfartøy, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere luftfartøy sikkert og effektivt, samt bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid i luftfartsbransjen.
 • har ferdigheter innen operasjonell ledelse, og kan arbeide både selvstendig og i et “multicrew”-konsept.
 • egner seg som trafikkflyger.
 • kan finne, forholde seg kritisk til, benytte og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff, samt framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Kompetanse

Kandidaten..

 • kan formidle fagkunnskap innen luftfartsfag til ulike målgrupper, og evner å bidra i samfunnsdebatten for å synliggjøre næringens betydning og konsekvenser for samfunnet.
 • har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold.
 • deltar aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, for dermed å bidra til utvikling av god praksis.

Webløsning ©2014-15 av Web Norge