trafikkflyger1

Bachelor i luftfartsfag, studieprogram trafikkflyger, er en praktisk/teoretisk utdanning som forbereder studentene til å bli trafikkflygere.

Den sertifikatrette delen er i henhold til de felles europeiske bestemmelsene, og godkjent av Luftfartstilsynet som grunnlag for trafikkflygersertifikat og instrumentbevis.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave med tema fra et relevant emne.

                  1., 2. og 6. semester er samlingsbaserte.    
3., 4. og 5. semester gjennomføres på Kjevik.
 
Semester 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

1

Grunnkurs i
kvalitets-
arbeid

Innføring i
logistikk-
ledelse

Matematikk

Fysikk

2 Menneske, teknologi og organisasjon Organisasjon og ledelse i luftfarten Bedrifts-
økonomi

Aviation
English

3

PPL inkl. sertifikatprøve for
Luftfartstilsynet
ATPL-teori del 1 og eksamen for
Luftfartstilsynet

4

ATPL-teori del 2 og eksamen for Luftfartstilsynet VFR-flygetrening

5

Simulatortrening og VFR/IFR flyging på to-motors fly.
Praktiske prøve for Luftfartstilsynet til CPL og IR

MCC-kurs
6

Medium To Heavy Aircraft
Familiarization Course

Aviation
Safety

FoU
   metodekurs

Bacheloroppgave

Innhold

Bachelor i luftfartsfag er et tverrfaglig studium som gir studentene de teoretiske kunnskapene og praktiske ferdighetene som gjør dem i stand til å arbeide som trafikkflygere.

I løpet av studiet skal studentene ha avlagt og bestått alle prøver for Luftfartstilsynet og fått utstedt Privat Pilot Licence (PPL), Instrument Rating (IR) og Commercial Pilot Licence (CPL).

Studentene skal også bestå teorieksamen til Airline Traffic Pilot Licence (ATPL), en teorieksamen som er nødvendig for å bli sertifisert som kaptein i flyselskapene.

Studiet kan også kvalifisere for bakkebaserte stillinger innen aktuelle sektorer, slik som operative-, administrative- og personallederstillinger, samt danne basis for videre faglig fordypning på mastergradsnivå.

Gjennom studiet vil studentene få:

 • Teoretiske kunnskaper innen matematisk/naturvitenskapelige grunnlagsfag, økonomi, ledelsesfag og menneskelige ytelser og begrensinger.
 • Dypere forståelse innen en rekke av de utfordringer trafikkflygere og øvrig operativt luftfartspersonale blir satt til å løse.
 • Komplett utdannelse i alle teoretiske emner som inngår i trafikkflygersertifikatet (ATPL).
 • Trening i blant annet mørkeflyging, lengre navigasjonsturer solo, samt snittflyging.
 • Trening i å føre en- og tomotors luftfartøy under instrumentflygeregler (IFR) som “single pilot” og i simulator som del av et flerpilotssystem (MCC). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, “airmanship”, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.
 • Nødvendig flygeerfaring som fartøyssjef for trafikkflygersertifikat (CPL). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges.
 • Innføring i vitenskapsteori og metode for oppgaveskriving, som er med på å gi utdanningen en forskningsbasert forankring.

Oppbygging

Studiet har en grunnblokk av emner som må gjennomføres før den sertifikatrettede delen begynner. Denne er basert på den modulære modellen, men gjennomføres fortløpende på samme vis som den integrerte modellen.  Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

 Forkortelser:                                               

Acro

Aerobatic - snittflyging

(A)

Aeroplane

Ab-initio          

Latin og betyr fra begynnelsen av. Betegnelse på studenter som begynner uten flygererfaring.

ATP

Airline Transport Pilot

ATPL

Airline Transport Pilot Licence

BSL

Bestemmelser for sivil luftfart

CPL

Commercial Pilot Licence

ELEV

Flyging med instruktør som fartøysjef

FCL

Flight Crew Licensing

FNPT

Flight & Navigation Procedures Trainers (simulator)

FSJ

Soloflyging –  eleven er fartøysjef med soloflygingsbevis eller sertifikat

HT

Head of Training (skolesjef)

IFR

Flyging i henhold til instrumentflygereglene

IK

Flyging med instruktør

IM  

Instrumentflyging

Integrert

Sammenhengende og tidsbegrenset teoretisk og praktisk undervisning

IR

Instrument Rating

JAR

Joint Aviation Requirements

MCC

Multi-Crew Co-operation

MEP

Multi Engine Piston (Fler-motors landfly med stempelmotorer)

MØRKE

Flyging i mørke (nattflyging)

NAV 

Navigasjon

PIC

Pilot in command

PPL  

Private Pilot Licence

SEP

Single Engine Piston (En-motors landfly)

SIM

Simulator (FNPT)

Simulator 

Se FNPT

Skill test         

Sertifikatprøve

Snittflyging  

Aerobatic

VFR      

Flyging i henhold til de visuelle flygereglene

Ø/R                 

Øvingsrekke (Trening i for eksempel svinger og sakteflyging, men ikke navigasjon)

Utdanningen er i henhold til kravene satt av EASA Part FCL, og gjennomføres uten opphold i løpet av ca. 18 måneder.

Fase 1:

Måned 1 - 3

 • Teoretisk og praktisk utdanning til PPL.
 • Mørkeflygingsutsjekk. (kan overføres til Fase 2)

Fase 2:

Måned 4 - 12 flygetrening:

 • Mørkeflyging.
 • Grunnleggende instrumenttrening i simulator og fly opp til CPL nivå.
 • Snittflyging.
 • Lavnavigasjon.
 • Navigasjon utland.
 • Samle tilstrekkelig med fartøysjeftid.

 Måned 4 – 7  ATPL-teori del 1 bestående av: 

 • Air Law
 • Airframe/Systems/Powerplant
 • Instrumentation
 • Mass & Balance
 • Performance
 • Flight Planning and Monitoring
 • Human performance and limitations

Det er satt av ca. 442 timer til selvstendig arbeid og eksamensforberedelser. I tillegg kommer 108 timer klasseundervisning fordelt over tre uker før eksamen. 
Studenten skal bestå 19 delprøver for å bli meldt opp til eksamen for Luftfartstilsynet.

Måned 8 – 11  ATPL-teori del 2 bestående av:

 • Meteorology
 • General Navigation
 • Radio Navigation
 • Operational Procedures
 • Principles of Flight
 • VFR Communication
 • IFR Communication

Det er satt av ca. 442 timer til selvstendig arbeid og eksamensforberedelser. I tillegg kommer 108 timer klasseundervisning fordelt over tre uker før eksamen.
Studenten skal bestå 18 delprøver for å bli meldt opp til eksamen for Luftfartstilsynet.

Fase 3:

Måned 12 – 18 
Simulatortrening og flyging på to-motors fly for å oppnå CPL og IR.

Fase 4:

Gjennomføre MCC-kurs.

Samlet eksamensrettet teoriundervisning (arbeidstimer, eksamensforberedelser og klasseundervisning) er 1540 timer. I tillegg kommer minst 25 timer teori i forbindelse med MCC, og et betydelig antall timer undervisningstimer før og etter  simulatortrening og flyging.

Flygetrening:

En-motors

145 timer

To-motors

  72 timer

Simulator

  67 timer

Samlet flyge- og simulatortid

284 timer

Timefordeling i de forskjellige fasene:

Fase 1:

Uttaksflyging inkludert komplett teoriundervisning med tilhørende eksamen til PPL. Fullføre flygeprogrammet til PPL og bestå praktisk prøve til PPL. Teori: 440 timer + briefinger.  Flyging: 64 timer inkl. 10 timer mørke (kan flyttes til Fase 2) og 7 timer FNPT II. NB! Søkere med seilflysertifikat og en positiv anbefaling fra seilflyskolen slipper uttaksflygingen.

Fase 2:

Teoriundervisning og eksamen i alle fag til ATPL. Gjennomføre følgende flygeprogram: 
Teori 1100 timer + briefinger.  Flyging 85 timer inkl. inntil 10 timer FNPT II.

Fase 3:

Simulatortrening og flyging på to-motors fly for å oppnå CPL og IR.
Teori: Briefinger.  Flyging: 115 timer inkl. 30 timer FNPT II.

Fase 4:

Gjennomføre MCC kurs.
Teori: 25 timer. Simulator 20 timer.

Fordeling av flyge- og simulatortid: 

 

SEP

MEP

ELEV
Ø/R

ELEV
NAV

ELEV
IM

ELEV
TOTAL

FSJ
Ø/R

FSJ
NAV

FSJ
NAV
IM

FSJ
TOTAL

FNPT
II

NATT

TOTAL
TID

PPL

45

 

27

5

3

35

5

5

 

10

7

 

52

Mørke

10

 

2

3

 

5

2

3

 

5

 

10

10

PPL skill test

2

 

1

1

 

2

           

2

Instrument

                   

10

 

10

Snitt + Ø/R 

25

 

10

   

10

15

   

15

   

25

NAV 1

10

   

10

 

10

           

10

NAV 2

40

           

40

 

40

 

10

40

CPL, NAV 3

10

   

10

 

10

           

10

CPL, NAV 4

3

           

3

 

3

   

3

CPL, MEP/VFR

 

7

7

   

7

           

7

IR, FNPT II

                   

30

 

30

IR, MEP

 

33

8

25

31

33

         

5

33

IR, MEP skill test

 

2

1

 

1

2

           

2

MEP FSJ

 

27

         

27

25

27

   

27

Skolesjekk CPL

 

1

1

   

1

           

1

CPL skill test

 

2

       

1

1

 

2

   

2

MCC

                   

20

 

20

Sum:

145

72

57

54

35

115

23

79

25

102

67

25

284

Forklaring til tabellen:

Fase 1

PPL:

Av flygetiden på 45 timer er inntil 27 timer avsatt til trening i øvingsrekke og landingsrunder, 5 timer navigasjon og 3 timer instrumenttrening, til sammen 35 timer med instruktør. Minstekravet til instruksjonstid er 25 timer.

Flygetiden uten instruktør (solo) er satt til 10 timer som tilsvarer minstekravet i bestemmelsene.

Det er tatt med 7 timer i FNPT (simulator). 4 av disse timene er beregnet brukt i forbindelse med de første visuelle flyturene. De neste 3 timene er grunnleggende instrumenttrening til PPL og NATT. (45 + 7 = 52 timer)

Anm.

PPL studentene kan få 4 timer VFR-trening i en simulator som har et tilfredsstillende visuelt system, men denne tiden teller ikke som flyge- eller simulatortid målrettet sertifikat eller bevis.

Mørke:

Minstekravet er 5 timer hvorav 3 med instruktør. Erfaring har vist at dette er i minste laget. Programmet er derfor på 10 timer, 5 timer med instruktør og 5 timer solo. Instruksjonstiden fordeler seg med 2 timer øvingsrekke og landingsrunder og 3 timer navigasjonstrening. Solotiden er 2 timer øvingsrekke og landingsrunder og 3 timer navigasjon. Mørkeflyging kan gjennomføres etter at PPL programmet er fullført.

PPL skill test: (Sertifikatprøve)

Fordelen med privatflygersertifikat på dette stadium av utdannelsen, er at kandidaten blir langt mer selvstendig. I tillegg kan vedkommende ta med passasjerer - for eksempel en medstudent.

 Fase 2 

Instrument:

Inntil 10 timer i FNPT II.

Snitt + ØR
Det er satt av tid til 25 timer med snittflyging, øvingsrekke og landingsrunder opp til CPL nivå som flettes inn i programmet når som helst etter bestått prøve til PPL.

Anm.  Det er ikke krav om snittflyging, men skolen anbefaler denne treningen for å oppnå bedre flyferdigheter.

NAV 1:
Ca. 10 timer VFR navigasjon med instruktør om bord.  Denne treningen skal gjennomføres snarest mulig etter bestått praktisk prøve til PPL.

NAV 2:
40 timer solo visuell navigasjon til CPL nivå, hvorav minst 10 timer bør være mørkeflyging. 

 Fase 3

CPL, NAV 3:
Minimum 10 timer VFR navigasjon med instruktør ombord etter å ha bestått CPL/ATPL teorieksamen og fullført 150 timer flygetid.

CPL, NAV 4:
300 NM VFR PIC med landing på to flyplasser forskjellig fra avgangsflyplassen. 

CPL, MEP/VFR:
VFR-utsjekk på to-motors fly. Undervisningen gjennomføres etter bestått teorieksamen til CPL/ATPL.

IR, FNPT II:
Av 40 timer i FNPT II kan inntil 5 timer bli godskrevet i forbindelse med PPL i Fase 1 og 10 timer til CPL i Fase 2. De resterende timene gjennomføres i Fase 3 etter bestått teorieksamen til ATPL.  Før flyging skal de aktuelle øvelsene gjennomføres i simulatoren med godkjent resultat.

IR, MEP:
Instrumentflyging med to-motors fly skal flettes sammen med trening i simulator (FNPT II).  Det er satt av 33 timer i to-motors fly hvorav ca. 31 timer kan logges som instrument. 8 timer er grunnleggende instrumenttrening og 25 timer er instrument navigasjon.

Anmerkning:
Navigasjonsturene består av planlegging og gjennomgang i simulator før flyging. I simulatoren skal det trenes spesielt på de forskjellige inn og utflygingsprosedyrene som kan komme til anvendelse.  Det skal også trenes på relevante nødprosedyrer – spesielt feil på kommunikasjonsutstyret.

Navigasjonsturene legges opp med en økende vanskelighetsgrad, og under mest mulig varierte operative forhold. I stikkords form kan følgende nevnes:

 • Flyging over fjellterreng.
 • Trening på norske kortbaner.
 • Opplevelse av stor trafikktetthet (f.eks. Sola, Gardermoen, København, Amsterdam.)
 • Taxing på flyplasser med omfattende takseveisystem.
 • Vinteroperasjoner.

IR, MEP skill test:
Betingelse for å kunne logge instrumentflygetid som FSJ.  (PPL/IR/MEP)

Etter bestått MEP/IR skill test, skal vedkommende fly 27 timer IFR som PIC.  Flygningene skal simulere forskjellige kommersielle oppdrag. Hver enkelt tur skal autoriseres av selskapets flygesjef, skolesjef eller instruktør. 

MEP FSJ:
Det er beregnet 27 timer IFR PIC som en del av de 100 timene PIC som er minstekravet for å oppnå CPL.

Skolesjekk CPL:
Kontrollflyging med skolesjef for sertifikatprøve.

CPL skill test: (sertifikatprøve)
Praktisk prøve avlegges på to-motors fly (MEP).  Det er satt av 2 flygetimer til dette formålet. 

Fase 4

MCC:  Undervisningen består av teori og trening i en simulator.
Webløsning ©2014-15 av Web Norge